Άδεια διαμονής από επενδύσεις σε ακίνητα

Πληροφορίες

Η απόκτηση άδειας διαμονής μέσω επενδύσεων σε ακίνητα στην Κύπρο προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα. Ένα από τα πλεονεκτήματα του να ζει και να εργάζεται κανείς στην Κύπρο είναι ο χαμηλότερος εταιρικός φορολογικός συντελεστής στην ΕΕ, ο οποίος είναι μόλις 12,5%. Επιπλέον, δεν υπάρχει φόρος κληρονομιάς και η χώρα έχει συνάψει συμφωνίες με 57 χώρες για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης.


Η ταχεία διαδικασία για την απόκτηση άδειας διαμονής είναι σχετικά απλή και διαρκεί συνήθως περίπου 2 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των εγγράφων, αλλά επί του παρόντος, λόγω της μεγάλης εισροής αιτούντων, οι προθεσμίες έχουν παραταθεί. Με τη βοήθεια των εξειδικευμένων ειδικών μας, θα σας συμβουλέψουμε σχετικά με όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις και τα έγγραφα που αφορούν την ταχεία απόκτηση άδειας διαμονής μέσω της επένδυσης σε οικιστικά ακίνητα, καθώς και θα σας βοηθήσουμε να συμπληρώσετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και θα σας συμβουλέψουμε για τυχόν απορίες σας.


Οποιοσδήποτε αγοραστής ακινήτου στην Κύπρο μπορεί να υποβάλει αίτηση για άδεια διαμονής στο πλαίσιο της ταχείας διαδικασίας, υπό τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:


- Καταβολή τουλάχιστον 300.000 ευρώ συν ΦΠΑ επί της συνολικής αξίας του ακινήτου


- Τα ακίνητα αυτά πρέπει να είναι καινούργια και να έχουν αγοραστεί από κατασκευαστή. Ο αιτών μπορεί να αγοράσει έως και δύο οικιστικές μονάδες (όχι απαραίτητα από τον ίδιο εργολάβο)


- Ο αιτών πρέπει να υποβάλει πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή συμφωνία αγοραπωλησίας ακινήτων.


- Ετήσιο εισόδημα του αγοραστή 50.000 ευρώ συν 15.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και 10.000 ευρώ για τα ανήλικα τέκνα (Το εισόδημα αυτό μπορεί να προέρχεται από μισθούς, συντάξεις, μερίσματα μετοχών, τόκους τραπεζικών καταθέσεων, εισοδήματα από ενοίκια στο εξωτερικό, τα οποία πρέπει να επιβεβαιώνονται με φορολογική δήλωση από τη χώρα στην οποία ο αιτών είναι φορολογικός κάτοικος, ή με επίσημη βεβαίωση ανεξάρτητου ορκωτού λογιστή (Το εισόδημα του/της συζύγου του αιτούντος μπορεί επίσης να ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό του συνολικού εισοδήματος).


- Η πηγή των κεφαλαίων για την αγορά ακινήτου πρέπει να είναι εκτός Κύπρου


- Πιστοποιητικό περί μη ύπαρξης ποινικού μητρώου και ποινικής δίωξης, επιβεβαιωμένο από τις αρμόδιες αρχές της χώρας καταγωγής, καθώς και της χώρας διαμονής, εάν είναι διαφορετική.- Ο αιτών και ο/η σύζυγός του/της πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι δεν σκοπεύουν να εργαστούν στην Κύπρο, αλλά μπορούν να είναι μέτοχοι εταιρειών εγγεγραμμένων στην Κύπρο. Μπορούν επίσης να κατέχουν τη θέση του διευθυντή χωρίς μισθό σε τέτοιες εταιρείες.


- Πιστοποιητικό από κυπριακή τράπεζα που επιβεβαιώνει τη διαθεσιμότητα 50.000 ευρώ


- Δήλωση ότι ο αγοραστής και τα μέλη της οικογένειάς του δεν πρόκειται να εργαστούν στην Κύπρο


- Για την απόκτηση άδειας διαμονής για παιδιά άνω των 25 ετών και τις οικογένειές τους, η αξία του ακινήτου πρέπει να υπερβαίνει τα 600.000 ευρώ συν ΦΠΑ.


Οι αιτούντες λαμβάνουν αυτόματα άδεια διαμονής, όπως και τα ενήλικα τέκνα κάτω των 25 ετών που είναι φοιτητές.


Η άδεια παραμονής είναι μια ολόκληρη ομάδα πλεονεκτημάτων που καθίστανται διαθέσιμα όταν επενδύετε σε ακίνητα στην Κύπρο. Οι εξειδικευμένοι ειδικοί του Ομίλου Crona θα σας βοηθήσουν να διεκπεραιώσετε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και έγγραφα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ

Αυτό είναι κάποιο κείμενο μέσα σε ένα μπλοκ div.
Αυτές οι πληροφορίες που έχετε παράσχει θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τη συγκεκριμένη επικοινωνία και δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό.
ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΤΟΥ ΑΙΤΉΜΑΤΟΣ
Σας ευχαριστώ! Η υποβολή σας ελήφθη!
Ουπς! Κάτι πήγε στραβά κατά την υποβολή της φόρμας.